Loading...
کار ما چیست؟ ۱۳۹۷-۲-۲۷ ۱۱:۴۲:۱۵ +۰۰:۰۰

ما بر آن هستیم با تفکر جمعی بر تخصص و اطلاعات غلبه کنیم و زمینه ساز  گذار از محدودیت ها به فرصت ها شویم

مناطق عملیاتی

جستجوي یک ایده تولیدي سودآور اولین قدم به سمت یک مخاطره احتمالاً موفق می باشد. تجربه هایی که در این زمینه وجود دارد نشان می دهد که عمده ترین راز موفقیت انتخاب ایده کاری  مناسب ، ورود به یک تجارت صحیح در زمان مناسب می باشد.

column2-image1

برنامه ساخت: چکیده درجه تجزیه و تحلیل فنی است که در آن هزینه هاي ساخت در نظر گرفته شده، هزینه ساخت شامل مواد اولیه، دستمزد مستقیم (هزینه مواد اولیه، هزینه نیروي انسانی، هزینه ماشین آلات)، هزینه هاي غیر مستقیم .

column3-image1

تعیین برنامه اداري و عمومی:

تعیین استراتژي هاي لازم جهت اداره واحد با توجه به هزینه هاي مربوط می باشد. این هزینه ها کل مخارج به جز فروش و ساخت را شامل می شوند که عبارتند از:

 • حقوق مدیران
 • بهداشت و ایمنی
 • انتشارات
 • طراحی مهندسی
 • نگهداري و تعمیرات
 • بیمه و مالیات

column2-image1

هر جا رقبا باشد امتیاز بیشتري دارد به دو دلیل:

 • تأمین قطعات براي هم
 • محل مخصوص براي عرضه محصول مشخص.

column3-image1

تجزیه و تحلیل فنی:

 • عملیات و بازرسی ) OPC نمودار فرآیند عملیات)
 • نمودار فرآیند جریان (عملیات، بازرسی، انبار، حمل و نقل)
 • تعیین تعداد ماشین آلات و تجزیه و تحلیل اقتصادي (تعیین نوع تکنولوژي)
 • تعیین تعداد نیروي انسانی تولیدي
 • چارت سازمانی تولید
 • تعیین افراد غیر تولیدي
 • تعیین فضاي تولیدي و غیر تولیدي (پشتیبانی)
 • تعیین کل زمین با توجه به ضریب گسترش
 • تعیین وسایل حمل و نقل
 • تعیین تأسیسات
 • تعیین تجهیزات
 • تعیین سیستم ایمنی و بهداشت.

column2-image1

مطالعه بازار:

 • تعیین نوع محصول
 • کشش تقاضا
 • جایگزینی
 • تعیین میزان تقاضا

column3-image1

بررسی تجهیزات و تاسیسات

 • سرمایه گذاري اولیه
 • عمر مفید
 • هزینه هاي عملیاتی

column2-image1

تجزیه و تحلیل فنی طرح:

مشخص کردن این اصل که آیا پروژه از نظر فنی و تکنولوژي امکان پذیر است یا خیر. در این رابطه گزینه هاي مختلف بررسی می شود و اطلاعات هزینه اي زیر برآورد می شود.

 • سرمایه گذاري ثابت پروژه مورد نظر شامل زمین، ساختمان ها، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز.
 • هزینه هاي ساخت و مخارج متفرقه جهت راه اندازي تولید (فونداسیون و …)
 • هزینه هاي راه اندازي، آموزش، مسائل کارشناسی و پورسانت ها
 • مواد اولیه مورد نیاز

column3-image1

منابع اطلاعاتی به صورت رسمی:

با بیان دقیق اهداف انواع اطلاعات مورد نیاز، منابع جمع آوري آنها رامی اوان  مشخص کرد که مراحل آن به صورت زیر است:

 • تعریف دقیق محصول (نوع، قیمت، کشش قیمت، کشش تقاضا، کشش ضربدري) انجام گیرد.
 • تعیین محدوده جغرافیایی بازار(مصرف در بازار کشور، محل یا صادرات)
 • پیدا کردن اطلاعات ثانویه مورد نیاز ( اطلاعات دولتی و …)
 • طراحی پرسشنامه در صورت نیاز
 • – تست آماري( فراوانی ها رسم شود)
 • انجام آمارگیري بازار
 • تنظیم جدول بندي و کلاسه نمودن اطلاعات
 • گزارش غیر نهایی مطالعه رسمی بازار

منابع اطلاعات ثانویه:

 • مرکز آمار ایران
 • وزارت صنایع
 • -وزارت بازرگانی
 • مجله هاي بازرگانی صنعتی (البته بی طرف نمی باشد)

column2-image1

column3-image1

column2-image1

اگر درباره ما هنوز سوالاتی دارید میتواشنید از ما سوال کنید.

از متخصصان ما سوال کنید.

ما برای کار شما ایده پردازی میکنیم.

Law 5

دیگر مشتریان ما

تیم مجرب کارشناسان ما

ما به عنوان یک تیم متحد با شرکت های پیشرو در سراسر جهان کار می کنیم و به مشتریانمان توصیه می کنیم که بالاترین کیفیت ممکن را داشته باشند.

با ما تماس بگیرید

بازدید: 110